VOCIARE Survey SE

Logo projeto VOCIARE EU VSE APAV

 

VOCIARE - formulär

Välkommen till VOCIARE's formulär rörande den praktiska implementeringen utav EUs Direktiv om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (Directive 2012/29/EU)!

Frågeformuläret du nu läser utgör en viktig del i vårt arbete – dina svar kommer att hjälpa oss få värdefull information och bättre insikt i hur Sverige arbetar med brottsoffer i praktiken, framför allt rörande den praktiska implementeringen av Direktivet och brottsoffers olika rättigheter. Informationen kommer även att identifiera om ny eller starkare lagstiftning behövs för att förbättra brottsoffers möjlighet att åtnjuta sina rättigheter, som definierat i EUs Brottsofferdirektiv 2012/29/EU.

Frågeformuläret är indelat i 16 sektioner; varje sektion motsvarar en Artikel i EU Direktivet. I början av varje sektion hittar du en kort sammanfattning av Artikeln som vi sedan tittar närmare på i sektionen.  

Det är viktigt att du är så ärlig som möjligt när du besvarar frågorna. Dina svar är anonyma. De flesta frågorna har ett ”vet inte” svarsalternativ; men vi ber dig vänligt att endast använda detta svarsalternativ om du verkligen inte har möjlighet att hitta relevant information rörande frågan. Observera att, i enlighet med Artikel 2 i Direktivet, så definieras barn som alla personer yngre än 18 år.

Alla svar som lämnas i frågeförmuläret kommer att sparas och hanteras av APAV och Brottsofferjouren Sverige, i syfte att analysera Sveriges implementation av Eus Brottsofferdirektiv. Alla svar behandlas anonymt och vi kommer inte att inhämta personlig information såsom namn, emailaddress, IP address eller annan information som kan identifiera individuella svarsdeltagare. All insamlad information försvaras i elekroniskt format och skyddas av lösenord.

Slutligen vill vi tacka dig för din tid och delaktighet i den här studien. Om du har några frågor eller vill skicka feedback får du gärna kontakta oss på Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.

Registered Trademark

“Victim Support Office” is a registered mark of the Portuguese Association for Victim Support according to the national mark n.º 517 116 – by the National Institute of National Property. APAV has the right to proceed legally onthe occasion of the misuse of its mark.